Abonnementsbetingelser til 3S hjemmesideløsning

Download abonnementsbetingelser til 3S hjemmesideløsning

Gældende fra 1. maj 2014. Hjemmesiden drives af den selvejende institution Danmarks Kirkelige Mediecenter, der dog i disse betingelser betegnes ”DKM”.

1. ANVENDELSE

Betingelserne regulerer samtlige abonnementsydelser, som bestilles hos og leveres af DKM i henhold til kundens bestilling. For en beskrivelse af omfanget og karakteren af ydelserne i Deres abonnement, se www.DKM.dk.

2. INDGÅELSE

Kunden er forpligtet til at opgive korrekt navn, sogn/organisation, adresse, postnummer, telefonnummer, samt email. Oplysningerne vil alene blive anvendt til opfyldelse af aftalen og vil ikke blive videregivet til tredjemand. Dog er DKM hvor nødvendigt berettiget til at videregive oplysningerne til officielle navnemyndigheder som fx DK Hostmaster. Ligeledes forbeholdes retten til at anvende
abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle, anonyme statistikker.

3. ABONNEMENTSPERIODE, FORNYELSE OG OPSIGELSE

Abonnementet (uanset type) tegnes for perioder af et år, regnet fra første dag, hvor abonnementets ydelser er tilgængelige for kunden. Abonnementet er fortløbende og fornyes således automatisk for et år ad gangen, medmindre det opsiges rettidigt af enten DKM eller kunden med mindst 1 måneds varsel forud for starten af en ny 1-årig fornyelsesperiode. Ved ophør af aftalen, er kunden selv ansvarlig for at hente alle egne data lagret på DKM’s servere. DKM bistår gerne kunden med udlevering af dennes data, enten på CD, som tilsendes kunden, eller via FTP-upload. Denne udlevering af data faktureres på timebasis.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

DKM’s angivelse af abonnementspriser på hjemmesiden samt i tilbudsmateriale kan forekomme både med og uden moms, men eksklusive eventuelle ekspeditionsgebyrer. Fakturering af alle abonnementsbaserede ydelser sker forud i henhold til de til enhver tid gældende priser, jfr. også pkt. 12 om ændringer i abonnementet. Fakturering og betaling sker forud for hver 1-årig periode. Betalingsfristen er 14 dage. Er betaling ikke modtaget hos DKM inden for fristen, afsendes rykkerskrivelse. Der opkræves et rykkergebyr på kr. 100 for hver rykkerskrivelse, og udebliver betaling efter udsendelse af to rykkerskrivelser, vil sagen blive overgivet til inkasso, ligesom DKM er berettiget til at ophæve abonnementet, jf. pkt.7. Enhver omkostning i forbindelse med inkasso afholdes af kunden. Såfremt en betaling af abonnement ikke er modtaget hos DKM inden 8 dage efter udløbet
af betalingsfristen på 14 dage vil alle ydelser blive afbrudt, indtil enhver restance, inkl. eventuelle renter, er berigtiget. Kunden har ikke under nogen omstændigheder krav på tilbagebetaling af allerede betalt abonnement i tilfælde af abonnementets ophør, uanset årsagen hertil. Tilsvarende er kunden ikke berettiget til at modregne allerede betalt abonnement i krav kunden måtte have over for DKM.

5. ANVENDELSE AF DISKPLADS OG SYSTEMRESSOURCER – HOSTING

Kunden er ejer af de data, som kunden har indlagt på servere hos DKM. Kunden har det fulde ansvar for indholdet og behandlingen af de af kunden lagrede data, herunder for opfyldelse af lov om behandling af personoplysninger. DKM tillader som udgangspunkt enhver form for information, der ikke strider mod bestemmelser i den danske lovgivning. Hvis DKM imidlertid vurderer, at kundens indlagte data er til gene for internettets eller portalens øvrige brugere, eller hvis dataene udgør en sikkerhedsmæssig trussel, er DKM berettiget til at afbryde forbindelsen til kundens dataområde øjeblikkeligt. Hvis kundens indlagte data indeholder pornografisk eller anstødeligt materiale, er DKM berettiget til at afbryde forbindelsen til kundens dataområde med 24 timers varsel. De omhandlede data vil herefter blive forelagt DKM’s bestyrelse, som vurderer om indholdet skal fjernes. Hvis kunden ikke selv efter påbud fra DKM og indenfor den af DKM fastsatte frist herfor sletter materiale, er DKM berettiget til at blokere, slette eller på anden vis gøre det pågældende indhold utilgængeligt uden særskilt tilladelse fra kunden. Såfremt en kunde publicerer pornografisk eller anstødeligt materiale, kan DKM under alle omstændigheder ophæve kundens abonnement med øjeblikkelig virkning, jf. pkt. 7. Kunden er forpligtet til at sikre overholdelse af de af DKM angivne regler om diskplads, dataindhold og trafik. Overtrædelser af ovennævnte forpligtelse berettiger DKM til at ophæve abonnementet med omgående virkning, jf. pkt. 7.

6. SPAM OG VIRUSPOLITIK

DKM tilbyder kunden spamfilter og virusscan til email-konti i overensstemmelse med produktbeskrivelserne for de enkelte abonnementer. Kunden skal i videst muligt omfang sikre, at denne ikke sender e-mails indeholdende virus, og skal desuden overholde forbuddet mod uanmodet udsendelse af emails med reklameindhold (spamming). Overtrædelser af ovennævnte forpligtelse berettiger DKM til at ophæve abonnementet med omgående virkning, jf. pkt. 7.

7. MISLIGHOLDELSE OG MISBRUG

Såfremt kunden væsentligt misligholder eller flere gange tilsidesætter sine forpligtelser (uden at de enkelte tilsidesættelser i sig selv udgør en separat væsentlig misligholdelse) i henhold til nærværende betingelser, er DKM berettiget til med øjeblikkelig virkning at ophæve aftalen. Som hævebegrundende misligholdelse anses desuden kundens konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler. DKM har tilbageholdsret i kundens data for sit eventuelle krav på erstatning i anledning af kundens misligholdelse.

8. DRIFTSSIKKERHED/TILGÆNGELIGHED

Hvis tilgængeligheden til abonnentens dataområde i et kvartal er lavere end 99,5 % fordelt over en 3 måneders periode, kan kunden kræve afslag i betalingen for den pågældende periode, såfremt den reducerede tilgængelighed skyldes forhold, som er undergivet DKM’s kontrol, og forudsat at abonnenten har reklameret skriftligt uden ugrundet ophold overfor DKM. Heri er ikke indbefattet aftalt eller planlagt nedetid i forbindelse med service, hvor nedetid er uundgåelig. Følgende forhold anses ikke at være undergivet DKM’s kontrol (ikke udtømmende): Force Majeure, længerevarende strømsvigt, netfejl på den offentlige del af Internettet, kundens egenudviklede scripts, programmer, services og lignende. Reduktionen i abonnementsbetalingen beregnes efter følgende formel: (kvartalsvis pris + 25%) * (97,5% - F%). F% udgør  den faktiske tilgængelighed i den pågældende 3-måneders periode. Hvis tilgængeligheden i et kvartal har været under 97%, er kunden berettiget til at opsige aftalen med 14 dages varsel, uanset dette ikke sker til udløbet af en abonnementsperiode. Kunden har ikke andre misligholdelsesbeføjelser end de under nærværende punkt opregnede.

9. BACKUP OG RETABLERING AF DATA

Der tages backup af alle DKM’s servere hver nat, medmindre andet er angivet i vilkårene for den/de ydelser abonnementet omfatter. DKM forestår alene retablering af data i tilfælde af nedbrud forårsaget af DKM’s forsætlige eller groft uagtsomme forsømmelse af sine forpligtelser. I så fald retablerer DKM alene data fra sidste backup. Kunden kan dog også i andre tilfælde anmode DKM om retablering af data. I så fald faktureres denne retablering til gældende timetakst. Ved tab af data kan kunden ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end at kræve retablering af data i det omfang, som følger af denne bestemmelse.
 

10. SUPPORT

DKM yder alene support vedrørende de ydelser, der er omfattet af kundens abonnement. Det er gratis at benytte DKM’s supportfunktion via email support@dkm.dk. DKM forbeholder sig dog ret til at fakturere supporthenvendelser til gældende timetakst, hvis problemet skyldes forhold som er uden for DKM’s kontrol eller konstateres ikke at være omfattet af det pågældende abonnement. Det samme
gælder, såfremt supporten går ud over den grundlæggende funktionalitet i det enkelte produkt. Kunden vil blive informeret inden support udføres, såfremt dette medfører betaling. Alle support-henvendelser angående den generelle drift af email og webhotel skal ligeledes ske pr. email til support@DKM.dk. Hvis der er tegnet telefonsupport abonnement kan henvendelse dog også ske via telefonsupporten.

11. ANSVAR

DKM påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden eller lovligheden af de data, som kunden lagrer på DKM’s servere og offentliggør på internettet. DKM kan således hverken direkte eller indirekte drages til ansvar for immaterielle krænkelser eller lignende ansvarspådragende forhold foranlediget af kunden, herunder kundens data. DKM er uden ansvar for tab i form af indirekte tab og
følgeskade, herunder tab af forventet avance eller besparelse, tab og/eller retablering af data, tab af goodwill, tab i forbindelse med forvanskning af meddelelse eller anden lignende følgeskade i forbindelse med anvendelse af DKM’s ydelser. DKM’s samlede ansvar for alle tab eller skader er desuden under alle omstændigheder for hver 1-årig abonnementsperiode (og eventuelle 1-årige fornyelsesperioder) beløbsmæssigt begrænset til det af Kunden erlagte vederlag i en given 1-årig
abonnementsperiode af 1 år, hvilket gælder uanset om DKM har været underrettet om muligheden for tab, og uanset om DKM kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed. Ved kundens misligholdelse af dennes forpligtelser i henhold til abonnementet, ifalder kunden erstatningsansvar over for DKM efter dansk rets almindelige regler. Kunden skal skadesløsholde DKM for krav, der måtte blive rejst mod DKM af tredjemand, og som udspringer af kundens manglende overholdelse af nærværende betingelser, sikkerhedsforskrifter eller retningslinjer i øvrigt og/eller den til enhver tid gældende lovgivning, herunder tredjemands uberettigede brug af DKM’s ydelse.

12. ÆNDRINGER I ABONNEMENTET

Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. januar i henhold til nettopristalindekset pr. oktober 2013 rundet op til nærmeste hele kr. DKM kan endvidere til enhver tid ændre betingelser, priser og produktspecifikationer for et abonnement. Ved ændringer af abonnementet af bebyrdende karakter for kunden, herunder i tilfælde af prisstigninger, vil kunden blive informeret senest 3 måneder inden
ikrafttrædelse. Kunden har i så fald ret til at opsige aftalen med 14 dages varsel.
Kunden har ingen andre beføjelser i anledning af ændringer. Ændringer af rent begunstigende karakter for kunden kan gennemføres uden forudgående varsel, og uden adgang for kunden til opsigelse af abonnementet.

13. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af nærværende aftale, skal afgøres efter dansk ret. Værneting er aftalt til Retten i Århus.

 

Ret til ændringer forbeholdes.
 

menu
support
søg
kontakt
Kontakt
faux rolex